آموزش تصویری طراحی پرایمر بر اساس داده های توالی یابی ارنا به زبان فارسی

آموزش تصویری طراحی پرایمر بر اساس داده های توالی یابی ارنا به زبان فارسیاولین مرحله برای طراحی پرایمر به دست آوردن توالی ژن هدف می باشد، برای موجوداتی که توالی ژنوم آن ها در دسترس نمی باشد می توان با استفاده از دادههای توالی یابی ارنا توالی ژن هدف را شناسایی نمود و برای این توالی طراحی پرایمر نمود.
.
آموزش های بیشتر در
Pishgam-bio.ir
تلگرام: @pishgam_bioinformatics

#آموزش #تصویری #طراحی #پرایمر #بر #اساس #داده #های #توالی #یابی #ارنا #به #زبان #فارسی

آموزش تصویری طراحی پرایمر

[vid_tags]

Leave a comment

Your email address will not be published.