تدریس حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین* بخش اول

تدریس حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین* بخش اولآموزش حقوق مدنی ۱ اشخاص و محجورین
بخش اول
منبع : کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی و قوانین مدنی و اساسی و ….
# مدنی ۱ #اشخاص و محجورین #آموزش #دقیق #حقوق #قانون #عدالت #قانون مدنی #حق
#قانون اساسی #حقوق بشر #عدل #منبع وکالت
#نکات آزمونی #آمادگی #آزمون وکالت #قضاوت

#تدریس #حقوق #مدنی #اشخاص #محجورین #بخش #اول

آموزش تصویری حقوق مدنی دکتر توکلی

[vid_tags]

14 comments

Leave a comment

Your email address will not be published.