نحوه تزریق Omnitrope® | درمان باروری | CVS Specialty®

نحوه تزریق Omnitrope® | درمان باروری | CVS Specialty®How To Inject Omnitrope® teaches you how to self-administer medication as part of your fertility treatment with CVS Specialty®. Watch as Sophia walks you through how to self-inject Omnitrope® subcutaneously using easy-to-follow steps, including preparing the injection area, mixing the medication, injecting the medication, and tips for safe medication disposal.

Learn more about CVS Specialty® support services.

Watch more CVS Specialty® fertility injection training videos.

#نحوه #تزریق #Omnitrope #درمان #باروری #CVS #Specialty

آموزش تصویری تزریق سوماتروپین

Fertility,fertility treatments,fertility injections,how to self-inject fertility medication,infertility,IUI,IVF,IVF treatment,in vitro fertilization,IVF injections tips,fertility pharmacy,CVS Specialty,Omnitrope,growth hormone,CVS Pharmacy,CVS Health

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *