آموزش روخوانی قرآن کریم 11 (آموزش روخوانی آیات 1 الی 7 سوره مبارکه بقره) 06-03-2015

آموزش روخوانی قرآن کریم 11 (آموزش روخوانی آیات 1 الی 7 سوره مبارکه بقره) 06-03-2015قسمت یازدهم برنامه روخوانی قرآن کریم با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی
موضوع این قسمت: آموزش روخوانی آیات 1 الی 7 سوره مبارکه بقره
تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
اشتراک در کانال یوتیوب وصال حق:

#آموزش #روخوانی #قرآن #کریم #آموزش #روخوانی #آیات #الی #سوره #مبارکه #بقره

آموزش تصویری قرآن

آموزش روخوانی سوره الفاتحه,معرفی مد,علامت های مد,حروف ناخوانا,تنوین,تشدید,فتحه,مشره,ضمه,معرفی صدای کشیده آ، ای و او,ساکن,کسره,اقسام اقلاب,تنوین و نون ساکن,آموزش روخوانی,قرآن کریم,اقسام ادغام,ادغام,وصال حق,آل عمران,روخوانی قرآن,حفظ قرآن کریم,راه های حفظ کردن قرآن,برنامه حفظ,حقیقت,برنامه حفظ قرآن وصال,قرجمه فارسی قرآن,روخواني قرآن,سوره فاتحه

آموزش روخوانی قرآن کریم 7 (معرفی علامت تنوین) 06-02-2015

آموزش روخوانی قرآن کریم 7 (معرفی علامت تنوین) 06-02-2015قسمت هفتم برنامه روخوانی قرآن کریم با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی
موضوع این قسمت: معرفی علامت تنوین
تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.

اشتراک در کانال یوتیوب وصال حق:

#آموزش #روخوانی #قرآن #کریم #معرفی #علامت #تنوین

آموزش تصویری قرآن

تنوین,تشدید,فتحه,مشره,ضمه,معرفی صدای کشیده آ، ای و او,ساکن,کسره,اقسام اقلاب,تنوین و نون ساکن,آموزش روخوانی,قرآن کریم,اقسام ادغام,ادغام,وصال حق,آل عمران,روخوانی قرآن,حفظ قرآن کریم,راه های حفظ کردن قرآن,برنامه حفظ,حقیقت,برنامه حفظ قرآن وصال,قرجمه فارسی قرآن,روخواني قرآن,سوره فاتحه